Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Adres:     Starostwo Powiatowe, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
Telefon:  41 39 45 102
email:     konsument@powiat-wloszczowa.pl

Dni i godziny urzędowania: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca od 7.30 do 15.30

Powiatowy rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Podstawę prawną działania rzecznika konsumentów stanowią przepisy ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.).

Do zadań rzecznika należy w szczególności:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów,
 • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Rzecznik konsumentów może również:

 • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej,
 • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów,
 • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
 • reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej. Rzecznik konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

W tych sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców. W sprawach, w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Rzecznik konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o dzieło i o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc przez  serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawców mebli, stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie,
 • umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, turystycznych, przewozowych i pocztowych, bankowych, ubezpieczeniowych, energetycznych, związanych z obrotem nieruchomościami, edukacyjnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Włoszczowie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu włoszczowskiego. Inne osoby powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/.

Każdy konsument, mający problem z przedsiębiorcą, może także zwrócić się po poradę prawną, dzwoniąc pod numer 801 440 220. Porady są bezpłatne, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora. Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną poradę również drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl Odpowiedź na otrzymaną wiadomość zostanie udzielona w terminie 5 dni roboczych, zaś w przypadku spraw wymagających uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentacji termin ten może ulec wydłużeniu do maksymalnie 10 dni roboczych.

Realizacja zadań „Infolinia Konsumencka” oraz „Konsumenckie Centrum E-porad” finansowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2038-01-25
Data publikacji:2038-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11327