Środki unijne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiat Włoszczowski rozpoczyna realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Granty”

Przejdź do - Powiat Włoszczowski rozpoczyna realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Granty”

Powiat Włoszczowski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach której pozyskał grant o wartości 205 000,00 zł. Łączna wysokość wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia wynosi 246 940,00zł.

Projekt „Cyfrowy Powiat”

Przejdź do - Projekt „Cyfrowy Powiat”

Powiat Włoszczowski pozyskał grant w wysokości 134 229,00 zł z rządowego programu Cyfrowy Powiat.

Projekt wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn.: „Bezpieczna Przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Powiat Włoszczowski realizuje projekt wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn.: „Bezpieczna Przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach  II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER , Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER 2014-2020

Wysokość grantu wynosi: 121 235,02 zł

W tym dotacja:

  • Ze środków UE: 102 176,87 zł
  • Ze środków budżetu państwa: 19 058,15 zł

13 kwietnia 2021

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Powiat Włoszczowski realizuje projekt pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznane dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie wynosi:  45 169,82 zł

W tym dotacja:

  • ze środków UE : 38 019,44 zł
  • ze środków dotacji celowej: 7 150,38 zł

19 listopada 2020

Projekt wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn.: „Bezpieczna Przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Powiat Włoszczowski realizuje projekt wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn.: „Bezpieczna Przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach  II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER , Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER 2014-2020

Wysokość grantu wynosi: 685 148,79 zł

W tym dotacja:

  • Ze środków UE : 577 443,40 zł
  • Ze środków budżetu państwa 107 705,39 zł

8 października 2020

„Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”

28 maja 2020 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę na realizację projektu p.n „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020„ (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Całkowita wartość projektu: 2 110 546,22 zł
Wartość dofinansowania z EU: 1 793 957,28 zł
Wkład własny: 316 588,94 zł

 

„Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Powiat Włoszczowski realizuje Operację pn.: „Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, gmina Secemin, 

powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Całkowita wartość dofinansowania: 5 723 772 zł

Poziom pomocy ze środków EFRROW: 3 642 036,12 zł

„e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”

31 października 2018 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę na realizację projektu p.n.: „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 1 545 613,00  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 454 212,99  PLN

Wartość dofinansowania z EU: 1 236 081,04  PLN

Okres realizacji: 2018 – 2021

„Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”.

W dniu 24.05.2018 r. Powiat Włoszczowski podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowę Nr: 00015-6523.2-SW1310018/18 na dofinansowanie operacji pn.: „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”.

 

„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

16 marca 2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Umowę o dofinansowanie Projektu p.n.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Powiat Włoszczowski jest partnerem przedsięwzięcia w zakresie przebudowy ul. Wiśniowej. Droga zostanie przebudowana i odwodniona.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-26
Data publikacji:2016-07-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16362