Rolnictwo

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiat włoszczowski jest terenem rolniczo - przemysłowym, na którym w gminach wiejskich skoncentrowane jest głównie rolnictwo, zaś we Włoszczowie przemysł.

Rolnictwo odgrywa ważną role w procesach rozwoju gospodarczego. Mieszkańcy prowadzą 8 773 gospodarstw rolnych, które wykazują znaczne rozdrobnienie. Największą ilość stanowią gospodarstwa o powierzchni 1 - 5 ha (3 752, tj. 42,8%) i 5-10 ha (2 413, tj. 27,5%). Występują tu gleby: bielicowe, brunatne (właściwe, wyługowane, kwaśne), mady, rędziny trzeciorzędowe i jurajskie oraz hydrogeniczne (torfowe, murszowe, glejowe). Klasa gleb, głównie V i VI, przesądza o dominacji w uprawach zboża i ziemniaków, zaś w hodowli bydła i trzody chlewnej.

Struktura użytkowania ziemi w powiecie przedstawia się następująco: użytki rolne 52,9%, lasy 38,1%, nieużytki i inne 9%. W użytkach rolnych dominują grunty orne (71%) oraz użytki zielone (26%).

Cechą charakterystyczną powiatu jest duży obszar lasów, które zajmują powierzchnię 34,5 tys. ha, tj. 38,1% powierzchni powiatu (dla porównania lesistość woj. świętokrzyskiego kształtuje się na poziomie 27,6%, zaś kraju 28,5%). Największe kompleksy leśne występują w gminach: Włoszczowa, Krasocin i Secemina. Część z nich, o najwyższych walorach przyrodniczych i siedliskowych, zaliczona została do projektu europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 oraz Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Lasy Skarbu Państwa stanowią 23,9 tys. ha, zaś lasy osób fizycznych 11,5 tys. ha.

Lokalne rolnictwo jest bazą do rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego. Liderem na rynku jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa, producent szerokiego asortymentu wyrobów mleczarskich. W branży mięsnej działa Delczyk i Spółka "Dobromięs" Ubój i Przetwórstwo Mięsne Sp. Jawna w Kolonii Łapczyna Wola, Zakład Mięsny "Maker" we Włoszczowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Marboj" s.c. w Nieznanowicach. Fermy drobiu prowadzone są w Januszewicach, Jeżowicach - Nadolniku, Olesznie i we Włoszczowie. W oparciu o zasoby zbożowe funkcjonują: Wytwórnia Makaronów "Makart" we Włoszczowie, młyn "Alberus" we Włoszczowie oraz liczne piekarnie i ciastkarnie. Największymi firmami produkującymi i przetwarzającymi owoce są "Sad - Danków" w Dankowie oraz "Lasek" koło Oleszna.

Z uwagi na czyste środowisko przyrodnicze, ziemia włoszczowska jest dobrym miejscem na prowadzenie gospodarstw ekologicznych (obecnie jest ich 42) oraz gospodarstw agroturystycznych, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych z siedzibą w Kluczewsku. Rolnicy widzą potrzebę wspólnego działania w ramach rolniczych grup: Stowarzyszenia Procentów Trzody Chlewnej w Chlewicach i we Włoszczowie, Regionalnego Stowarzyszenia Producentów Drobiu "Smak drób" we Włoszczowie, Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka we Włoszczowie i Międzygminnego Stowarzyszenia Producentów Mleka we Włoszczowie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-24
Data publikacji:2016-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12938