Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej (zawodnikowi) osiągającemu wysokie wyniki sportowe.

Osoba taka musi spełniać następujące warunki:

 • zawodnik musi być zameldowany na pobyt stały na terenie Powiatu Włoszczowskiego;
 • zawodnik musi brać udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego i w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
  - zajął co najmniej 5 miejsce w finale wojewódzkim lub został powołany do kadry wojewódzkiej bądź kadry narodowej,
  - zajął co najmniej 10 miejsce w mistrzostwach Polski,
  - został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy,
  - został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
  - zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy co najmniej z 5 krajów;
 • zawodnik może otrzymać stypendium jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować:
- związki sportowe,
- kluby sportowe,
- komisja merytoryczna Rady Powiatu Włoszczowskiego właściwa ds. sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
- stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który stypendium ma być przyznane. Wniosek oraz plan startów i przygotowań należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 10). (Zawodnik otrzymujący stypendium ma obowiązek składać pisemną informację o realizacji planu startów i przygotowań w następujących terminach - odpowiednio - do 30 czerwca i 31 grudnia danego roku).

Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, określając jego wysokość. Wysokość stypendium może wynosić miesięcznie do 200 zł brutto i jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu oraz od liczby zgłoszonych wniosków. Ten sam zawodnik może uzyskać stypendium trzykrotnie.

   
 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-24
Data publikacji:2016-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11052