Oświata publiczna

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiat Włoszczowski prowadzi:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

           ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa

  • Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

          ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica

          ul. Wiśniowa 23, 29- 100 Włoszczowa


        i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

         ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa

 

W strukturze zespołów szkół należy wyodrębnić licea ogólnokształcące (II i III), technika (Nr 1 i Nr 2), a także zasadniczą szkołę zawodową, która podlega przekształceniu w szkołę branżową I stopnia.

Licea kształcą w oddziałach o różnym nachyleniu: np. humanistycznym, europejskim, przyrodniczym, matematyczno- informatycznym, turystyczno-językowych, administracyjno-prawnym, biologiczno-chemicznym (medycznym) i ogólnym.

W technikach prowadzi się kształcenie np. w następujących zawodach: ekonomista, technologia żywienia (technologia żywności), mechanik, elektryk, handlowiec, organizacja reklamy, logistyk, informatyk, architektura krajobrazu.

Szkoła zawodowa kształci uczniów w zawodach: elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, cukiernik, monter instalacji sanitarnych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, fryzjer, rzeźnik-wędliniarz i piekarz.

Młodzież ma możliwość zamieszkania w internatach dysponującymi ogółem prawie 200 miejscami, a także może korzystać z posiłków w stołówkach.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna obejmuje swoim zasięgiem sześć gmin: Włoszczowa, Radków, Moskorzew, Secemin, Krasocin, Kluczewsko, a realizacja zadań dotyczy wszystkich szczebli kształcenia.

Zakres pracy i niektórych zadań poradni obejmuje m. in. wydawanie opinii w sprawach:

  • osiągania gotowości szkolnej przez dzieci w wieku 6 lat, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym, wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego oraz dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
  • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum,
  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu w formie, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych np. zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych i wiele innych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wydaje również orzeczenia i opinie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-24
Data publikacji:2016-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13362