Ogłoszenie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 maja 2023

Starosta Włoszczowski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.1232 jako działka Nr 253/1 o pow. 0,0049 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciemiętniki gmina Kluczewsko, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.6.2022.KK z dnia 20.02.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Ciemiętniki – Pilczyca” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Włoszczowa, 2023-05-15

Znak: GKN.683.20.2023.IŚ        

 

OGŁOSZENIE

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na postawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.1232 jako działka Nr 253/1 o pow. 0,0049 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciemiętniki gmina Kluczewsko, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.6.2022.KK z dnia 20.02.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Ciemiętniki – Pilczyca” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.    

Przedmiotowa działka nie jest objęta księgą wieczystą, zbiorem dokumentów, jak również innymi dokumentami, w związku z czym nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W świetle dokumentów znanych tut. Organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Wobec powyższego osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości proszone są o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (Wydział GKN), I piętro, pokój 204, (tel. 504 753 236) w godzinach pracy urzędu.

Jeżeli w podanym powyżej terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podejmie postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania, a na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami kwota odszkodowania zostanie przekazana do depozytu sądowego.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl oraz stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego www.powiat-wloszczowa.pl, ponadto przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kluczewsko.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-05-18
Data publikacji:2023-05-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:47